YENİLİKÇİ

Çevre Politikamız

27.12.2017 Tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Üretmiş olduğumuz plastik çemberler,  “Ambalaj Malzemesi” olarak tanımlanmıştır. Plastik çemberlerin söz konusu yönetmeliğe göre Kullanıcılar tarafından Piyasaya süren beyanlarının (EK-5) yapılması, atık haline gelen çemberlerin ise, 15 01 02-Plastik Ambalaj Atığı olarak yönetiminin çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1

Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,

2

Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

3

Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,

4

Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak verimi sağlamayı,

5

Çalışanlarını, çevre ve enerji verimliliği konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,

6

Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,

7

Yeni yatırım ve projelerde çevresel faktörleri göz önünde bulundurmayı,

8

Çevresel ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmektir. Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.